IMDb rmer
or

Nanbanji no semushi-otoko (1957) 

0 users watched this movie, 0 users owned this movie,
0 users rated this movie.

Source of this movie has other versions show hide

Year: 1957

Genre: Drama

Country: Japan

Duration: 78 min.

Directed by: Torajirô Saitô

Cast: Achako Hanabishi, Narutoshi Hayashi, Tamao Nakamura, Chieko Naniwa0/2, Shunji Sakai, Ky├╗ Sazanka2/2